Technológia

2D SKENOVANIE

Táto technológia umožňuje snímať ploché predlohy. V našom prípade používame skener DRS A0 DCS od firmy Metis. Jeho maximálna plocha skenovania je 900 x 1 300 mm. Snímač a optika umožňuje skenovať do optického rozlíšenia 800 PPI a maximálne zväčšenie umožňuje až 1 600 PPI pri 16 bitových farbách. Skener bol vyvinutý špeciálne na skenovanie máp, kresieb, atlasov, kníh, zvitkov a obrazov.

3D SKENOVANIE

Je dnes nepostrádateľným pomocníkom v priemysle, zdravotníctve, geografii, umení a v ďaľších oblastiach nášho života. Používa sa skutočne všade, od navrhovania obalov a púzdier, cez prácu na prototypoch a kontrolu kvality výroby až po 3D digitalizáciu rôznych objektov na priemyselné alebo archívne účely.

Kľúčovým nástrojom je 3D skener. 3D skenery sa podľa spôsobu snímania rozdeľujú kontaktné a bezkontaktné. Výhodou bezkontaktných 3D skenerov využívajúcich väčšinou laserovú alebo optickú technológiu je v tom, že pri ich použití nehrozí ani najmenšie poškodenie skenovaného originálu a rýchlejšie si poradia so skenovaním zložitejších povrchov.
kom rozlíšení. Takéto snímky sú za pomoci softvéru pospájané a umožňujú zobrazenie veľkých detailov.

Laserové 3D skenery používajú na získavanie dát o skenovanom objekte laserový lúč. Laserový lúč vyslaný k povrchu objektu sa odrazí späť, je skenerom zachytený, automaticky sa analyzuje doba návratu a uhol odrazu. Z bodov na povrchu skenovaného objektu, na ktoré lúč dopadol vzniká akési „mračno bodov“ mapujúcich povrch objektu.

Optické 3D skenery – manuálnym alebo počítačom riadeným natáčaním skenera sa skenovaný objekt nasníma z rôznych uhlov a z rôznych strán. Získané dáta sa digitalizujú a na ich základe sa vytvorí digitálny 3D model objektu, vhodný pre virtuálne prezentácie alebo ako podklad pre 3D tlačiareň.

FOTOGRAMETRIA

Je generovanie 3D priestorového povrchu na základe fotografií, ktoré majú isté prekrytie. Fotogrametrický softvér na základe triangulácie príslušných bodov z fotografií vypočíta ich polohu v 3D priestore a následne vygeneruje 3D povrch aj textúru zodpovedajúcu nasnímaným fotografiám. Ukážka fotogrametrie.

OBJEKTOVÁ PANORÁMA

Je séria fotografií objektu snímaná v konštantnej vzdialenosti pod konštantným uhlom v horizontálnej, prípadne vertikálnej rovine s konštantnou osou rotácie kamery alebo objektu.
Táto metóda je vhodná na vizualizáciu väčšiny trojrozmerných predmetov. Objekt sa zachytáva zo všetkých uhlov vo vysokom rozlíšení s farebnou a tvarovou vernosťou a je nasnímaný s jedným svetelným nadstavením.

PRIESTOROVÁ PANORÁMA

Je séria fotografií priestoru snímaná z jedného bodu pod konštantným horizontálnym a vertikálnym uhlom. Tie sú následne spojené v jeden ucelený snímok zachytávajúci reálny priestor vo veľkom rozlíšení s farebnou vernosťou.

SKLADANÁ FOTOGRAFIA

Je digitálna snímka pozostávajúca z miliónov pixelov. Na vytvorenie danej snímky sa využíva vytvorenie mozaiky veľkého počtu digitálnych fotografií o veľkom rozlíšení. Takéto snímky sú za pomoci softvéru pospájané a umožňujú zobrazenie veľkých detailov.